Tiệc giao lưu, kết bạn

合コン (GOUKON) [Danh từ]
Đây là từ ngữ dùng để nói về những buổi tiệc giao lưu, kết bạn.

Từ này chủ yếu là học sinh sử dụng, nói về việc 2 nhóm tập hợp lại và cùng nhau đi uống rượu.

Là nơi giao lưu, kết bạn của nhóm nam và nhóm nữ.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: